Alva's College, Moodbidri

IQAC

TEAM IQAC (2015-2017)

Dr. Kurian Principal   & Chairman
Dr. Rama Bhat P. Coordinator
Mr. Vivek Alva Management
Mrs.Surekha Faculty Member
Mr. Umesh Shetty K.
Mr. Padmanabha B.
Mrs. Ramya Rai P. D.
Mrs. Sandhya K. S.
Dr. Ravichandran Nair
Dr. K. Jayadev
Dr. Praveen Mugali
Dr. Rajeev C.
Mr. Machendra Belki
Dr. D.J. Bhat, Goa Expert
Mr. Sunil Chittal Alumni
Mr. Ashok Alumni
Dr. P. K. Vasudev Sequent Laboratories, Mangalore
Mr. Jayaram Kotian Industrialist, Moodbidri
Mr. Sripathi Rao Industrialist, Moodbidri

GREATER TEAM IQAC

Prof. Seetharam Bhat
Mr. Chandrashekar Gowda
Mr. Vinayak Bhat
Dr. Sree Narayanan
Mrs. Priya Devi
Mr, Vinayaka Shenoy
Mrs. Radhika
Mrs. Jayashree B.
Mrs. Chandrakala S.
Mrs. Shwetha E.
Mrs. Babitha
Mr. Sunil S. R.
Dr. Archana Prabhath
Mrs.Usha B.
Mr. Ravindra M. K.
Mr. Ashok D’Souza
Mr. Ramesh B.
Mr. Chandrashekar Mayya
Mrs. Moulya Jeevanram
Mrs. Deepa Kothari
Mr. Jovin K.
Mr. Sunil Kumar K.
Mr. Rathnakar Puthi
Mr. Sharath Kumar Shetty
Mrs. Madhumala
Mrs. Sukanya
Dr. Samshuddeen S.
Mr. Shashidhara Bhat
Mr. Ramesh
Dr. Pushpendra
Mr. Deepak
Mr.Girish Shanbhogue
Mrs. Rekha Shetty
Dr. B. Y. Patil
Mrs. Mary Bini
Highslide for Wordpress Plugin